هیئت مدیره شرکت کلوین

تاریخ به روز رسانی: 1399/04/10

رديف نام و نام خانوادگي نوع مدرك و رشته تحصيلي تاريخ اخذ آخرين مدرك تحصيلي (سال) سمت در اين شركت سوابق کاری
کل سابقه کار

سابقه فعالیت درشرکت

1 كريم اله خدائي ليسانس مكانيك 1353 مديرعامل 46 44
2 عارف خدائي ليسانس عمران 1372 رئيس هيئت مديره 27

23

3

سيامك رحيمي ليسانس برق 1358 نايب رئيس هيئت مديره 41

41

4 احمـد  حسينــي ليسانس برق 1372 عضو هيئت مديره 27 22

5

شایان خدائی ليسانس عمران 1394 عضو هیئت مدیره 5

5

جهت هرگونه اطلاعات بیشتر برای ما یک ایمیل ارسال کنید