پروژه های در دست اجرا

ردیف نام پروژه کارفرما شماره پیمان مبلغ قرارداد تاريخ انعقاد قرارداد تاریخ تحویل زمین مدت قرارداد نوع اسكلت رشته نوع تاسيسات ميزان پيشرفت ریالی ميزان پيشرفت فیزیکی
1 عملیات ساخت یک دستگاه تیکنر شرکت آلومينای ايران ج/2859 95,206,968,731 98/3/5 98/3/5 18 ماه فلزی ابنیه و تأسیسات صنعتی 30% 35.0%
1

عملیات ساخت سوله های تعمیرات، محوطه سازی و آبرسانی

شرکت آلومينای ايران ج/635 187,489,418,875 99/1/29 98/3/5 12 ماه فلزی ابنیه و تأسیسات صنعتی 15% 25%