پروژه های تحویل شده پنج سال اخیر

ردیف شرح كارفرما مشاور تاريخ پايان
1 مجموعه آزمايشگاهی و سالن تشريح  سازمان پزشکی قانونی رشت پزشکی قانونی کل کشور مهندسین مشاور شورا 94/03/23
2 تعاونی اعتباری امید جلین – گرمسار تعاونی اعتباری امید جلین مهندسین مشاور طرح 96/06/01
3 تعاونی اعتباری امید جلین – گرگان تعاونی اعتباری امید جلین مهندسین مشاور طرح 96/06/01
4 کارخانه دارلان دارو شرکت دارلان دارو GRUOPE - NOX 97/01/18
5  پروژه مجتمع قضائی شماره 3 اراک دادگستری کل استان مرکزی - 97/11/11
6 کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم شرکت آلومينای ا يران ناموران 98/06/02
7 ساختمان های مسکونی 72 خوابه قشم شرکت نفت فلات قاره ايران EPC 98/06/31
8 احداث سردر فاز 2 پارک فناوری پردیس موسسه طرح و توسعه علم فناوری ایرانیان مهنسین مشاور عصر فرایند معماری 99/03/26