moto

اعتقاد ما بر این است که :

اجرای پروژه های عمرانی با سه رکن اصلی میسر میباشد که سه راس مثلث اجرای پروژه میباشند:

 ضعف هر یک از این سه رکن موجب تضعیف پروژه خواهد بود.با توجه به اینکه وزن سه راس یکی می باشد پس همسانی و تقابل خوب آنها سرانجام خوبی را برای پروژه به همراه خواهد داشت. اعضا هر یک از سه رکن باید بدانند که بهیچ عنوان در مقابل هم قرار ندارند. همگی جمع شده اند که در چهارچوب یک قالب که همان قرارداد است، به یک هدف که همان اتمام هر چه بهتر پروژه دست یابند چرا که آنچه برای آیندگان به یادگار خواهند ماند بنایی خواهد بود بیانگر همکاری همدلی و همراهی این سه راس؛ پس هرکدام بایستی به سهم خود و در زمان خود در سرانجام رساندن آن ادای دین کنند. ضعف هر یک از این سه رکن موجب زیان پروژه و ارکان دیگر میگردد. القای افکاری خارج از این چهارچوب صدمات جبران نا پذیری به یکایک ارکان فوق و به پروژه و به تبع آن به آیندگان و قضاوت آنها در مورد گذشته خواهد زد. هر یک از این ارکان نیز برای ایفای نقشی موثر بایستی دارای سه بعد بی نقص زیر باشند:

                                      .  بعد علم          بعد تجربه (فردی و سازمانی)      بعد تجهیزات (مالی و ابزاری)

هیچگاه سود را به شکست قوانین و کم فروشی ترجیح نمیدهیم | صادق و قابل اعتماد هستیم | ما همیشه در حال پیشرفت هستیم | همیشه در فکر تهیه بهترین مصالح هستیم | بهترین نیرو های متخصص را گرد هم جمع میکنیم | همیشه به دنبال ارتقای سطح علمی مجموعه هستیم

اصول حرفه ای ما:

سردر پارک علم و فناوری پردیس – تهران

اخبار اقتصادی و عمرانی ایران