آدرس دفتر مرکزی شرکت کلوین :
ایران - تهران
خیابان بهار شمالی - خیابان ورزنده - پلاک 5 - واحد 3

88843100 | 88313172 | 88313173 | 88843928
88834374
info@kelvin.co.ir