هیئت مدیره شرکت کلوین

تاریخ به روز رسانی: 1399/04/10

رديف نام و نام خانوادگي نوع مدرك و رشته تحصيلي تاريخ اخذ آخرين مدرك تحصيلي (سال) سمت در اين شركت سوابق کاری
کل سابقه کار

سابقه فعالیت درشرکت

1 كريم اله خدائي ليسانس مكانيك 1353 مديرعامل 47 45
2 عارف خدائي ليسانس عمران 1372 رئيس هيئت مديره 28

24

3

سيامك رحيمي ليسانس برق 1358 عضو هيئت مديره 42

42

4 احمـد  حسينــي ليسانس برق 1372 عضو هيئت مديره 28 23

5

شایان خدائی فوق ليسانس عمران 1400 نایب رییس هیئت مدیره 6

6

جهت هرگونه اطلاعات بیشتر برای ما یک ایمیل ارسال کنید