تصاویر پروژه

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

اطلاعات پروژه

کارفرما راه و شهر سازی خراسان شمالی
مشاور پروژه دفتر فنی راه و شهر سازی
محل اجرای پروژه بجنورد
زمان اجرای پروژه 9ماه
کاربری اداری
سال اتمام 92

این پروژه طی دوقرارداد اجرا ء و با وجود  قرار گرفتن در بازه تورم شدید بدلیل نوسانات دولار ،با مدیریت ریسک های موجود خوشبختانه با بهترین کیفیت تحویل کارفرما گردید