تصاویر پروژه

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

اطلاعات پروژه

کارفرما دانشگاه تربیت معلم
مشاور پروژه شورا
محل اجرای پروژه کرج
زمان اجرای پروژه 9 ماه
کاربری اموزشی
سال اتمام 90

این پروژه شامل ساخت منابع ذخیر اب شرب و موتورخانه پمپاز و اجرای لوله های اصلی انتقال اب به سایت اداری و اموزشی و خوابگاهای در سطح دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج میباشد