تصاویر پروژه

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

اطلاعات پروژه

کارفرما موسسه طرح و توسعه علم فناوری ایرانیان
مشاور پروژه مهنسین مشاور عصر فرایند معماری
محل اجرای پروژه تهران
زمان اجرای پروژه 6 ماه
کاربری سردرب
تاریخ شروع پروژه 98/06/02
مدت پیمان 10 ماه

پروژه ای خاص از لحاظ طرح معماری، سازه بتنی نمایان و سازه فضایی با طرحی خاص و ارتفاع 40 متر و حجم ریالی کم اما در اجرای آن همت گماردیم تا با بهترین کیفیت اجرا شود.