تصاویر پروژه

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

اطلاعات پروژه

کارفرما راه و شهر سازی خراسان شمالی
مشاور پروژه شورا
محل اجرای پروژه بجنورد
زمان اجرای پروژه 18 ماه
کاربری اداری
سال اتمام 1390

این پروژه شامل دو ساختمان اداری و محوطه سازی و دیوار کشی مباشد که در سایت اداری شهر بجنورد اجراء وتحویل گردید البته در زمین مستقل