تصاویر پروژه

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

اطلاعات پروژه

کارفرما دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مشاور پروژه شورا
محل اجرای پروژه شهرکرد
زمان اجرای پروژه 12 ماه
کاربری درمانی
سال اتمام 91

این پروژه گر در سال تورم شدید اجرای گردید ولی بدلیل کیفتیت برتر در استان بعنوان پروژه نمونه انتخاب ومدیریت وپرسنل زحمتکش شرکت موفق به دریافت لوح سپاس بعنوان خادمان برتر ابادانی گردیدند