پروژه های تحویل شده از سال 1349 تا 1371

 رديف شـــــــرح كارفــرما نام مشــاور
1 تاسيسات هتل آسمان بنياد علوي بنيادعلوي
2 تاسيسات دانشگاه تربيت معلم زاهدان دانشگاه تربيت معلم توسعه عمران
3 تاسيسات وساختمان بانك اعتبارات ايران كرمان بانك اعتبارات سورتك
4 قسمتي از تاسيسات بيمارستان 501 خانواده تهران بهداري ــــــــــ
5 تاسيسات بيمارستان ريوي كرمان بهداري بهداري كرمان
6 تاسيسات آبرساني قراء ايرانشهر بهداري بهداشت محيط
7 قسمتي از تاسيسات دانشگاه كرمان دانشگاه كرمان  
8 تاسيسات كارخانه نان ماشيني كرمان سازمان غله  
9 تاسيسات مركز آموزش سپاه دانش كرمان آموزش و پرورش آموزش و پرورش كرمان
10 تاسيسات كارخانه نان ماشيني ايرانشهر سازمان غله  
11 تاسيسات بيمارستان حمايت حيوانات تهران بهداري  
12 تاسيسات مهمانسراي آستارا سازمان جهانگردي  
13 تاسيسات كارخانه شير پاستوريزه گرگان صنايع شيرايران مشاوريكم
14 تاسيسات كارخانه شير پاستوريزه كرمان صنايع شيرايران مشاوريكم
15 تاسيسات بيمارستان شهيد بهشتي كرمان بهداري لاتو
16 تاسيسات زايشگاه قدس زاهدان بهداري بهداري سيستان بلوچستان
17 تاسيسات بيمارستان حضرت علي اصغر زاهدان بهداري بهداري سيستان بلوچستان
18 تاسيسات بيمارستان خاتم الانبياء زاهدان بهداري بهداري سيستان بلوچستان
19 تاسيسات كارخانه كارتن ايران تهران كارتن ايران طرح گسترش ونيرو
20 تاسيسات دانشسراي مقدماتي بوشهر مسكن وشهرسازي بوشهر كوادرات
21 تاسيسات آبرساني 8 روستا توابع ـــــــــ بهداشت محيط
22 تاسيسات مركز تحقيقات توليد مثل ايران تهران ـــــــــ  
23 تاسيسات مركز آموزش شهرباني تهران ـــــــــ  
24 تاسيسات خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي سيستان و بلوچستان بهداري بهداري