پروژه های تحویل شده پنج سال اخیر

ردیف شرح كارفرما مشاور تاريخ پايان
1 مجموعه آزمايشگاهی و سالن تشريح  سازمان پزشکی قانونی رشت پزشکی قانونی کل کشور مهندسین مشاور شورا 1394/03/23
2 تعاونی اعتباری امید جلین – گرمسار تعاونی اعتباری امید جلین مهندسین مشاور طرح 1396/06/01
3 تعاونی اعتباری امید جلین – گرگان تعاونی اعتباری امید جلین مهندسین مشاور طرح 1396/06/01
4 کارخانه دارلان دارو شرکت دارلان دارو GRUOPE - NOX 1397/01/18
5  پروژه مجتمع قضائی شماره 3 اراک دادگستری کل استان مرکزی - 1397/11/11
6 کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم شرکت آلومينای ا يران ناموران 1398/06/02
7 ساختمان های مسکونی 72 خوابه قشم شرکت نفت فلات قاره ايران EPC 1398/06/31
8 احداث سردر فاز 2 پارک فناوری پردیس موسسه طرح و توسعه علم فناوری ایرانیان مهنسین مشاور عصر فرایند معماری 1399/03/26
9 سوله ورزشی دادگستری اراک دادگستری کل استان مرکزی دفترفنی دادگستری 1399/11/23
10 عملیات ساخت یک دستگاه تیکنر شرکت آلومینای ایران ناموران 1400/01/26